مجله

فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی

فراخوان مقاله
قابل توجه پژوهشگران محترم با عنایت به اینکه انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامه علمی با عنوان مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی گردیده است، لذا جهت ارسال مقاله پژوهشی خود و چاپ آن در مجله لازم است طبق راهنمای ارسال مقاله اقدام نمایید.
در ضمن پس از کسب رتبه a یا b که به منزله درجه علمی پژوهشی باشد، سه پیش شماره مجله نیز مشمول این درجه خواهند بود.

اشتراک در RSS - مجله