هیأت موسس

۱. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی حقوق
مرتبه علمی : استاد
تعداد کتب : ۱۳
تعداد مقالات : ۶۷
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
...................................

۲. دکتر علی آل بویه
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمی : استادیار
تعداد کتب : ۹
تعداد مقالات : ۱۳
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه آزاد سازمان مرکزی
...................................

۳. دکتر علی اکبر ایزدی فرد
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمی : استاد
تعداد کتب : ۲۰
تعداد مقالات : ۸۹
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه مازندران
...................................

۴ . دکتر محمود جعفری دمقی
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری انسان شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۸
تعداد مقالات : ۴۰
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه تهران
...................................

۵ . دکتر سید سعید زاهد زاهدانی
رشته و مدرک تحصیلی : دكتري جامعه شناسي از دانشگاه ليدز انگلستان
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۱۰
تعداد مقالات : ۱۷
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه تهران
...................................

۶. دکتر علی اکبر گرجی اندرزیانی
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری حقوق عمومی
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۵
تعداد مقالات : ۲۷
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه شهید بهشتی
...................................

۷. دکتر سیدمحمدرضا امام
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری فقه و حقوق اسلامی
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۱۳
تعداد مقالات : ۳
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه تهران
...................................

۸ . دکتر پژمان محمدی
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری حقوق خصوصی
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۴
تعداد مقالات : ۲۲
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه شهید چمران اهواز
...................................

۹ . دکتر ناصر جمال زاده
رشته و مدرک تحصیلی : دكتري علوم سياسي گرايش مسائل ايران
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۳
تعداد مقالات : ۹
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه علوم سیاسی امام صادق
...................................

۱۰ . دکتر محمدجواد سلمان پور
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۱۱
تعداد مقالات : ۳۹
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه شیراز
...................................
۱۱ . دکتر حسن مجیدی
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری علوم سیاسی
مرتبه علمی : دانشیار
تعداد کتب : ۷
تعداد مقالات : ۱۳
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه امام صادق
...................................

۱۲ . دکتر مهران جعفری
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی : استادیار
تعداد کتب : ۱
تعداد مقالات : ۹
دانشگاه محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد یاسوج