نمایش فعالیتهای علمی و فرهنگی انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران در نمایشگاه دانشگاه های استان

نمایش فعالیتهای علمی و فرهنگی انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
از ۲۶ آذر۹۷ لغایت ۲۹ آذر ۹۷