سخنرانی علمی

سخنرانی علمی
عنوان : حقوق شهروندی
سخنران : دکتر عامری نیا
چهارشنبه ۱۴ آذر ساعت ۳ بعدازظهر
طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران