دکتر مهران جعفری نایب رئیس انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

تصویر اصلی: 

دکتر مهران جعفری نایب رئیس انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد یاسوج
مدیر گروه الهیات دانشگاه ازاد یاسوج
مدیر گروه معارف-فقه و مبانی حقوقدانشگاه ازاد یاسوج
تعداد کتب : ۱
تعداد مقالات : ۹

عنوان مقالات :
• تشویق به اندیشمندی و تبیین ازادی در چهار چوب قانون
• هویت زن در اسلام
• جهاد از دیدگاه قرآن
• ولایت در قرآن
• نقد دیدگاه صبحی منصور در نماز قرآنی
• نقد دیدگاه صبحی منصور در قرآن بسندگی

عنوان کتاب :
تحریر اصول فقه