دکتر علی آل بویه رئیس هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

تصویر اصلی: 

دکتر علی ال بویه : رئیس هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمی : استادیار
تعداد کتب : ۹
تعداد مقالات : ۱۳
عنوان كتابهايي كه تاكنون چاپ شده‌است:
• مباحث الاصول در۳مجلد
• تلخیص الاصول در۲ مجلد
• شرح مغنی باب اول
• ترجمه وتجزیه وترکیب الفیه ابن مالک
• داستانهای قابوسنامه
• برنامه ایمان آوردها
عنوان مقاله‌هايي كه تاكنون چاپ شده‌است.
- بررسی فقهی استصناع دربورس اوراق بهادارفصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی
- بررسی سودبانکی درشرایط تورمی مجله راهبردی ۶۵شماره
- الفاظ عموم وملحقات آن مجله علوم قرانی
- زنداني کردن کفيل درامورمالي ازمنظر فقه
- حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام ونظام حقوقی ایران
- تأثير حضور استعمارگران بر تحولات دشتي
- بررسی حاشیه نشینی و نقش آن در گسترش فساد عمومی
- جایگاه اصحاب اجماع در فقه فصلنامه دانشگاه ازاداسلامی علوم وتحقیقات

سوابق کاری
• معاون فنی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
• مدیر کل اموزش و پرورش استان همدان
• معاون هماهنگی دانشگاه ازاد استان بوشهر
• عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد زاهدان
• دبیر هیئت امنا استان کهگیلویه و بویراحمد
• رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج