دکتر حمیدرضا رستمی عضو اصلی هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق شهروندی ایران

تصویر اصلی: