دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی عضو اصلی هیأت مدیره انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

تصویر اصلی: