برگزاری جشنواره فرهنگی هنری با رویکرد حقوق شهروندی

تصویر اصلی: 

*برگزاری جشنواره فرهنگی هنری با رویکرد حقوق شهروندی
*همزامان با برگزاری همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آناز منظر فقه، حقوق و علوم انسانی

*پوستر
*عکس
*نقاشی
*کاریکاتور

تصاویر: