انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران برگزار می نماید:

انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
برگزار می نماید:
چهارمین سخنرانی علمی با موضوع : داوری در حقوق ایران و فقه امامیه
سخنران : دکتر حمیدرضا رستمی
زمان : چهارشنبه ۳ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ _۱۱:۳۰
مکان : ساختمان ولایت کلاس ۲۰۹
* به شرکت کنندگان از سوی انجمن گواهی شرکت در جلسه اهداء می شود.