اساسنامه

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کمیسیون انجمن های علمی ایران

اساسنامه انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی فقه و مبانی حقوق شهروندی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه ، انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.
ماده ۲: انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده ۳:مرکز انجمن در شهر یاسوج می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره:هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده ۴:انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم–وظایف و فعالیتها

ماده ۵: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماه (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصین ,که به گونه ای با علم فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق سر و کار دارند.
۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن.
۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.
۵-۵- برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.
فصل سوم– انواع و شرایط عضویت
۱-۶- عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق کلیه گرایش ها و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.
۲-۶- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
۳-۶- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق در کلیه گرایش ها به تحصیل اشتغال دارند.
۴-۶- عضویت افتخاری:
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق کلیه گرایش ها حائز اهمیت خاص باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
۵-۶- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱ – ۶ میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده ۷ : هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمیکند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸ :عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه.
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.
فصل چهارم - ارکان انجمن
ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس
الف: مجمع عمومی
ماده۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
۲-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.
۳-۱۰- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای – بر اساس آئین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود- انجام شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی
الف: مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
- تصویب خط مشی انجمن.
- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان).
- تعیین میزان حق عضویت.
- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان).
- بررسی و تصویب تراز نامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب: مجمع عمومی فوق العاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
- تصویب انحلال انجمن.
تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره ۳: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره ۴: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.
پ-هیئت مدیره
ماده ۱۲: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۷ عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است که هر ۳ سال یکبار بارأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
۲-۱۲- حداکثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.
۳-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
۴-۱۲- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
۵-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رییس یا نایب رییس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رییس یا نایب رییس معتبر است.
۶-۱۲- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
۷-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۸-۱۲- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.
۹-۱۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۰-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۱-۱۲- شرکت بازرس(بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.
۴-۱۳- جز درباره ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره انها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.
۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمکهای مالی
۱۰-۱۳- اهدای بورسهای تحقیقاتی و اموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ج- بازرس (بازرسان)
ماده۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۳-۱۵- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی می بایست در هر زمان و بدون قید و شرط از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.
فصل پنجم – گروه های علمی انجمن
ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.
۱) گروههای تخصصی.
۲) کمیته آموزش و پژوهش.
۳) کمیته انتشارات.
۴) کمیته آمار و اطلاعات.
۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی.
۶) کمیته گردهمایی علمی.
۱-۱۶- انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.
فصل ششم–بودجه و مواد متفرقه
ماده۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱-۱۷- حق عضویت اعضا
۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی.
۳-۱۷- دریافت هدایا و کمکها
۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
ماده ۱۸: درآمدها و هزینه ای انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرحآن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.
ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.
ماده ۲۰: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.
ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۲: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیونهای انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارد.
ماده۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصل مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را تبرعاً با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی ازانجمن های علمی کشور واگذار کند.
ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۸ زیر ماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخه مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.